เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ / หอการค้าไทย ; ภาษาอังกฤษ อัจฉรา วงศ์โสธร, ประเสริฐ ทีปะนาถ ; ภาษาจีน ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, Wang Feng

Author : หอการค้าไทย
Rating :
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ / หอการ...
Publisher : กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย
Publish Year : 2550
Category : Economics
Page : 259 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010070953 EC00172 Available 0 Please Login
1040001434 EC00172 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.