เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = Applied econometrics for research / ผู้เรียบเรียง พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

Author : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Rating :
เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = Applied econometr...

เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย ประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ทฤษฎีพื้นฐาน พร้อมการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน หรือเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

Publisher : กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว
Publish Year : 2553
Category : Economics
Page : 470 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075403 EC00083 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.