ทุนความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Creative capital for creative economy / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์

Author : ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
Rating :
ทุนความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Creative capital fo...

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือระบบวัฒนธรรมที่เรานำมาต่อยอดปรับและเสนอเป็นสินค้าในตลาดแม้ว่าจะสำคัญมากเพราะเป็นส่วนของวัฒนธรรมที่มีมูลค่าแลกเปลี่ยนมีราคาเป็นเงินเป็นทองแต่ทว่าก็เป็นเพียงส่วนน้อยหนึ่งของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดของประเทศสำคัญที่สุดคือ คุณค่าแท้จริงของวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อการขายเป็นสินค้าแต่คือจิตวิญญาณของประเทศชาติเป็นระบบความหมายและคุณค่าเป็นหลักนามธรรมที่สะสมมาจากประสบการณ์ประวัติศาสตร์ชีวิตของสังคมของชนชาติหนึ่งๆ บทบาทของวัฒนธรรมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์แม้จะสำคัญเพียงใดนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทและความสำคัญของวัฒนธรรมในเส้นทางพัฒนาการของสังคมทั้งระบบ.....หนังสือ ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เล่มนี้ จะทำให้เราเข้าใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ชัดเจนขึ้น มองเห็นภาพว่าจะสามารถนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้อย่างไร นับเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเศษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

Publisher : กรุงเทพฯ : ไว้ลาย
Publish Year : 2553
Category : Economics
Page : 207 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010077488 EC00106 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.