การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก = Information technology outsourcing / คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล"

Author : คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล"
Rating :
การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก...

หนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาหาคำตอบระหว่างการตรวจสอบกิจกรรมการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1.กิจกรรมการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจอย่างไร 2.ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของวงจรการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 3.ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอที่จะพิจารณาความเสี่ยงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 4.ถ้ากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถูกถ่ายโอนไปอยู่กับผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าใจบทบาทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการตรวจสอบภายในหรือไม่ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเห็นถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการต่างๆ ที่ได้ถ่ายโอนไปหรือไม่ 5.ทีมผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทอะไรในการต่อรองใหม่ การเลิก และการต่อสัญญาการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2556
Page : 92 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086609 SP00014 Available 0 Please Login
1010086610 SP00014 Available 0 Please Login
1010086611 SP00014 Available 0 Please Login
1010086614 SP00014 Available 0 Please Login
1010086616 SP00014 Available 0 Please Login
1010086619 SP00014 Available 0 Please Login
1010086620 SP00014 Available 0 Please Login
1010086621 SP00014 Available 0 Please Login
1010086623 SP00014 Available 0 Please Login
1010086624 SP00014 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.