ศัพทานุกรมเศรษฐศาสตร์ / สุวัฒน์ วิรุฬสิงห์

Author : สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
Rating :
ศัพทานุกรมเศรษฐศาสตร์ / สุวัฒน์ วิรุฬสิงห์...

ท่านจะพบคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่ควรรู้ จำนวน 4,742 คำ ภายในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะพบมโนทัศน์เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมเนื้อหา ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ท่านจะพบผลงานทางวิชาการของนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่คนแรก จนถึงคนปัจจุบัน ท่านจะรู้ว่านักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ มีผลงานไร จึงได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ท่านควรรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ หนังสือศัพทานุกรมเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อรรถาธิบายองค์ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรมีและอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง โดยหนังสือเล่มนี้เสนอคำอธิบายเรียงลำดับคำศัพท์ตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ มีรูปประกอบคำอธิบาย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publish Year : 2551
Category : Reference
Page : [12], 835 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010083958 RF00006 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.