การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร = Change and patch management controls : critical for organizational success / แปลโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : Global Technology Audit Guide (GTAG)
Rating :
การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2555
Page : 80 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086561 SP00013 Available 0 Please Login
1010086562 SP00013 Available 0 Please Login
1010086563 SP00013 Available 0 Please Login
1010086564 SP00013 Available 0 Please Login
1010086612 SP00013 Available 0 Please Login
1010086613 SP00013 Available 0 Please Login
1010086615 SP00013 Available 0 Please Login
1010086617 SP00013 Available 0 Please Login
1010086618 SP00013 Available 0 Please Login
1010086622 SP00013 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.