ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs / จอห์น ดัวร์

Author : ดัวร์, จอห์น
Rating :
ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs / จอห์น ดัวร์...

ก่อนที่จะได้มาแปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ เคยได้ยินคําว่า OKBs (Objective and Key Results) มาก่อน แต่ตอนนั้นก็แค่คิดว่าเป็นศัพท์ใหม่เหมือนที่หลายคนมักจะพูดติดตลกว่า “เหล้าเก่าในขวดใหม่” แต่พอได้มาอ่าน แปล และเรียบเรียงครั้งแรก ก็พบว่า “มีอะไรดีๆ กว่าที่คิดไว้เยอะมาก” เพราะแค่ประวัติคนเขียนก็น่าทึ่งแล้ว เป็นนักเขียนที่มาจากคนทําอาชีพร่วมลงทุน (Venture Capitalist : VC) ที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก เขาเขียนจากประสบการณ์ตรงที่นําไปใช้จริงและได้ผลจริงกับองค์กรที่ประสบความสําเร็จจริงระดับโลก แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ OKRs ที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ ทําให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดมากขึ้น เพราะกรณีศึกษาที่เขียนไว้ในหนังสือมีหลากหลายมาก ทําให้เห็นมุมมองของแนวคิดที่กว้างและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทุกขนาดขององค์กร ลักษณะธุรกิจ อายุขององค์กร และเห็นทุกมุมของการบริหารจัดการทั้งเรื่องการกําหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร ระบบการทํางาน และการให้ความสําคัญกับการพูดคุยของคนในองค์กร แม้ผู้เขียนจะรู้ว่าแนวทางไหนดีที่สุด แต่ผู้เขียนไม่ได้ชี้แนะ ชี้นํา และบอกว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้ ไม่เหมือนหนังสือสูตรสู่ความสําเร็จที่เคยอ่านมา ที่มักจะชี้แนะและชี้นำว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้ แต่หนังสือเล่มนี้จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละองค์กรเขานําเอา OKRs ไปใช้อย่างไร ปรับให้เข้ากับองค์กรนั้นๆ อย่างไร และทิ้งท้ายไว้เสมอว่าทุกอย่างไม่ใช่สูตรสําเร็จตายตัวที่จะนําไปใช้ได้กับทุกองค์กร แต่ละองค์กรจะต้องศึกษา ทดลองนําไปใช้จริง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2562
Page : 392 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009416 IE00025 CheckOut Aug 21, 2022 0 Please Login
1040009415 IE00025 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.