พลังภายในคำพูด / ซินโดฮยอน

Author : ซินโดฮยอน
Rating :
พลังภายในคำพูด / ซินโดฮยอน...

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญใน "พลังของคำพูด" ผ่านปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง จุดประกายให้คำพูดนั้นออกมาจากใจเราจริง ๆ แล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปยังใจของผู้อื่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ขั้นตอน เริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อเปลี่ยนคำพูดที่พูดออกไป การฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ... ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณพูดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to
Publish Year : 2565
Page : 190 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012073 BA00039 In Process 0 Please Login
1040012076 BA00039 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.