การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกลไกตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Author : คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32
Rating :
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกลไกตลาดทุนเพื่อก...

การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรม กระบวนการผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโลก โดยต้องมึเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้น

Published Date : Feb 25, 2023
Publisher : -
Category : Social Enterprise
Page : 260 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.