การตลาดในธุรกิจ B2B ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

Author : JACK PK
Rating :
การตลาดในธุรกิจ B2B ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ...

ธุรกิจ B2B ทำอย่างไร

เพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์ทางการตลาดที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริงด้านการขายและการตลาด พยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้ B2B ประสบความสำเร็จทั้งด้านการขายและในระยะเวลาอันสั้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าว ผลงานของเขามีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในแนวความคิดและแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้าเพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ ยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของงาน

B2B ย่อมาจาก "ธุรกิจกับธุรกิจ" หมายถึงบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่นเป็นหลัก แทนที่จะขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคแต่ละราย ในธุรกิจ B2B ลูกค้ามักจะเป็นบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือขายต่อให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ธุรกรรม B2B โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับปริมาณการสั่งซื้อที่มากขึ้นและสัญญาระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรม B2C ( ธุรกิจกับผู้บริโภค) ตัวอย่างของธุรกิจ B2B ได้แก่ ผู้ผลิตที่ขายให้กับผู้ค้าส่ง บริษัทซอฟต์แวร์ที่ขายให้กับธุรกิจ หรือเอเจนซี่โฆษณาที่ให้บริการลูกค้าองค์กร และหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมแนวปฏิบัติในการจัดการกับงาน B2B เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุงในแต่ละบริษัทและแตกต่างจากสิ่งแวดล้อม เพื่อการอ่านที่ง่ายขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักๆ และในรายละเอียดแต่ละหัวข้อก็จะมีวิธีการและเคล็ดลับความรู้ อธิบายแต่ละหัวข้อ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับทัศนคติและเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้อ่านนำไปใช้ในอนาคต

Published Date : Feb 23, 2024
Publisher : JACK PK
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.