การป้องปรามและการตรวจสอบทุจริตในโลกเทคโนโลยีอัตโนมัติ / คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล"

Author : คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล" = Auditing IT governance
Rating :
การป้องปรามและการตรวจสอบทุจริตในโลกเทคโนโลยีอัตโนม...

การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของการกำกับดูแลที่ควรดำเนินการในองค์กรเพื่อทำให้มั่นใจว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวทางที่กล่าวถึงนี้ยังอธิบายถึงองค์ประกอบของกรอบการกำกับดูแลและกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล เช่น ระบบการบริหารงานและระบบการประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (balanced scorecards) โมเดลการพัฒนาเต็มขีดจำกัด (maturity models) และระบบคุณภาพ (quality systems) นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังอธิบายถึงตัวอย่างการควบคุมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การตรวจสอบยืนยัน การทดสอบ และการรายงานการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการตรวจสอบที่ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางฉบับนี้ยังให้คำแนะนำที่ช่วยให้การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยให้แนวทางในการวางกรอบการดำเนินการ การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2557
Page : 46 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005076 SP00023 Available 0 Please Login
1040005077 SP00023 Available 0 Please Login
1040005078 SP00023 Available 0 Please Login
1040005079 SP00023 Available 0 Please Login
1040005075 SP00023 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.