Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model / ณัฐพล อัสสะรัตน์

Author : ณัฐพล อัสสะรัตน์
Rating :
Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาค...

เมื่อการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งควรคำนึงถึงตั้งแต่คิดริเริ่มทำธุรกิจแล้ว ก็สามารถไขข้อสงสัยของผู้อ่านบางท่านได้ว่า การสร้างแบรนด์เป็นกิจกรรมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนจริงหรือ เนื่องจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังในความคิดของผู้ประกอบการทั่วไปในวันนี้คือ การสร้างแบรนด์จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงมักคิดว่าต้องรอให้องค์กรธุรกิจมีขนาดใหญ่ก่อนจึงควรจะเริ่มสร้างแบรนด์ หากแต่เมื่อแบรนด์เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่การตั้งธุรกิจแล้ว องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือแม้แต่ธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up Business) ก็สามารถสร้างแบรนด์ได้

หนังสือ "Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model" เล่มนี้ ได้ผสานแนวคิดการจัดการองค์กร โดยทำการจำแนกลำดับขั้นการเติบโตของธุรกิจออกเป็น 5 ขั้น และชี้ให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์ควรอย่างค่อยเป็นค่อยไป และทำให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรในแต่ละลำดับขั้น

Publisher : กรุงเทพฯ : บารามีซี่
Publish Year : 2565
Page : 220 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012373 IE00070 Available 0 Please Login
1040012374 IE00070 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.