การพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน capital market for sustainability : งานวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคน (เล่มที่ 4) / มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Rating :
การพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน capital market for...

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ธุรกิจรวมถึงตลาดทุนถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์เป็นหลักมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการออกมามากเกินกว่าความจ าเป็นเพื่อจูงใจผู้บริโภค ทำให้ทรัพยากรที่ใช้เพื่อการผลิตจึงหมดลงรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปัจจุบันแนวโน้มการลงทุนมีการคำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้นอจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิถีเศรษฐกิจของมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือประเด็นปัญหาอสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการวางแผนรับมือระยะยาวหรือการเปลี่ยนวิถีในการดำรงชีวิต องค์การสหประชาชาติจึงออกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goal) เพื่อเป็นเสาหลักไปสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนและเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
สมุดปกขาวฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของตลาดทุน จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างจากตลาดทุนของต่างประเทศ การสัมภาษณ์และระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลาสี่เดือน ตลอดจนการศึกษาโอกาสทางเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนซึ่งเป็นกลไกหลักในการหมุนเวียนทุนไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแให้สามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างราบรื่นในระยะยาว

Publisher : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Publish Year :
Page : 60 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040011534 SD00075 4 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.