การพัฒนาตลาดทุนที่เข้าถึงได้ capital market accessibility : งานวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคน (เล่มที่ 3) / มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Rating :
การพัฒนาตลาดทุนที่เข้าถึงได้ capital market access...

สมุดปกขาวนี้มุ่งเน้นรวบรวมผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุน โดยประกอบได้ด้วย ผลการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงตลาดทุน (Survey on Capital Market Access) จำนวน 10,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน จากห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการยกระดับการเข้าถึงโอกาสในตลาดทุน

Publisher : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Publish Year :
Page : 66 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040011536 SD00074 3 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.