นโยบาย universal basic capital grant และความเป็นไปได้ในบริบทไทย : งานวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคน (เล่มที่ 5) / มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Rating :
นโยบาย universal basic capital grant และความเป็นไป...

รายงานการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในบริบทไทยของนโยบาย Universal Basic Capital Grant ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายระดับชาติ โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต อุดมการณ์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม อย่าง Egalitarianism มิติต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในการดำเนินนโยบาย Universal Basic Capital Grants ลักษณะรูปแบบของประเทศที่ใช้นโยบาย และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นก้าวสู่ Universal Basic Capital Grants บอกจุดเด่นของนโยบายที่ต่างจากนโยบายสวัสดิการรัฐอื่น ๆ และปัจจัยที่สำคัญและส่งผลต่อความยั่งยืนของนโยบายในระยะยาว รวมถึงแสดงตัวอย่างแบบจำลองการดำเนินนโยบาย Universal Basic Capital Grants ในประเทศไทย

Publisher : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
Publish Year :
Page : 47 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040011531 SD00076 5 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.