เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี

Author : ชลลดา ฟูวัฒน์ศิลป์
Rating :
เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี...

การดำเนินธุรกิจที่มีการขยายกิจการจัดตั้งบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อได้รับผลตอบแทนจากกำไรของบริษัทในเครือที่ถือหุ้นเป็น “เงินปันผล” ที่เป็นไปตามตามเงื่อนไข คือ จำนวนหุ้นที่ถือ ระยะเวลาที่ถือหุ้นทั้งก่อนและหลังซื้อ-ขาย รูปแบบบริษัทของผู้จ่ายและรับเงินปันผล โดยต้องตรงกับที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน บริษัทผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษี ไม่ต้องนำเงินปันผลทั้งหมดมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ก็มีหลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องหักภาษี ศึกษาประเด็นพร้อมตัวอย่างในการวางแผนภาษีให้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินปันผลจากบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ได้อย่างถูกต้อง

Published Date : Mar 30, 2023
Publisher : ธรรมนิติเพลส
Category : Personal Finance
Page : 14 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.