หุบเหวมรณะ : ทางออกวิกฤตการเงินโลกและไทย

Author : ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
Rating :
หุบเหวมรณะ : ทางออกวิกฤตการเงินโลกและไทย...

รวมบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและไทยที่ตีพิมพ์ในบทความ Global Vision ในหนังสือพิมพ์กรุงเ้ทพธุรกิจ และบทความ Guru Speak ในหนังสือพิมพ์ The Nation ในช่วงปี 2554-2555 อันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกและไทยหลายประการ เช่น วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปทวีความรุนแรงขึ้น วิกฤตการเืมืองในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ที่กระทบต่อราคาน้ำมันโลก การเปิดเออีซี มหาวิกฤตอุทกภัยในไทย และมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงแนวทางหลีักเลี่ยงความเสี่ยงและสร้างโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ

เนื้อหาในเล่มจะเป็นดั่งแผนที่ที่จะเตือนถึงจุดเสี่ยงในโลกเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยหลุมพราง รวมถึงชี้โอกาสที่จะเป็นขุมทองในการลงทุน และดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Economics
Page : 208 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.