เศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy

Author : นำชัย ชีววิวรรธน์
Rating :
เศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy...

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในคริสต์วรรษที่ 21 ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสาขาวิชาใหม่ๆ จำนวนมาก เช่น เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทยให้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์ แนวคิดและมุมมอง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งใกล้ตัวคนไทยและจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

Published Date : Aug 14, 2019
Publisher : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Category : Economics
Page : 54 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 20 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.