เงินทองของมีค่า ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

Author : วีระพล บดีรัฐ
Rating :
เงินทองของมีค่า ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ...

หนังสือชุดนี้มีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนำเสนอที่นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยนำเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการลงทุนมาทำให้เป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว มุ่งสอนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้” อย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม นิทาน และเรื่องสั้น ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีโอกาสเรียนรู้การจัดการชีวิตประจำวันของแต่ละคน สามารถนำไปปฏิบัติและเรียนรู้ได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญด้านทักษะการดำเนินชีวิต สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหา การเก็บ และการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนให้แก่เด็กและเยาวชนในที่สุด

Published Date : Jul 26, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 143 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.