ลงทุนให้รวย ลุ้นอิสรภาพทางการเงิน

Author : เฟยหง
Rating :
ลงทุนให้รวย ลุ้นอิสรภาพทางการเงิน...

หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการเก็บออมเงินโดยนำเทคนิค "บวก ลบ คูณ หาร" มาใช้ การบวกเงินคือการหารายได้จากแรงงานที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน การลบเงินคือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละคนซึ่งควรจะน้อยกว่ารายได้ การคูณเงินคือการเพิ่มมูลค่าให้กับเงินด้วยการลงทุนต่างๆ ส่วนการหารเงินคือภาษีและภาระเงินเฟ้อ จากนั้นจึงนำเงินที่เก็บออมไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง ซึ่งก็คือการคูณเงินอย่างหนึ่ง การลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกลางที่กำลังสร้างตัวเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงิน โดยเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรู้จักใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และที่สำคัญคือให้รู้เท่าทันสินเชื่อเพื่อการบริโภคคือสินเชื่อบัตรเครดิตทั้งหลายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถ้าเราหลงทางไปกับสินเชื่อเหล่านี้ จะทำให้เราก่อหนี้เกินตัวได้

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 104 Pages
Number of Copy 8 copies
Number of Available Only 8 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.