ตัวแบบและการพยากรณ์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET โดยการใช้ Realized Volatility

Author : ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Rating :
ตัวแบบและการพยากรณ์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดั...

ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 .........

Published Date : Jul 19, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 100 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.