รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ
Rating :
รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย...

“รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ รูปแบบการควบรวมกิจการ ข้อพิจารณาทางกฎหมายและทางภาษีพร้อมตัวอย่าง รวมถึงปัญหา อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 230 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.